Formulari de matrícula

Escola de Música 'Verge de la Pau'

Període de Matrícula per a tot l’alumnat (nou o que continua estudis): del 2 a l’11 setembre de manera telemàtica.

Repartiment d’horaris pels respectius professors per telèfon o email: del 15-17 de setembre.

Començament de les classes de manera presencial: 1 octubre

Consideracions/Observacions COVID*:

 • Farem ús de la mascareta a les nostres aules i espais sempre (a partir dels 6 anys) i serà recomanable per als alumnes de 4-5 anys.
 • Hem adaptat els nostres espais per a respectar la distància de seguretat, usant les nostres aules més grans i només amb els materials imprescindibles.
 • Desinfectarem mans, cadires, pupitres, faristols, abans i després de cada classe i ventilarem contínuament les aules.
 • Hem adaptat els horaris presencials de l’assignatura llenguatge musical i coral de dos dies d’impartició (grups de dimarts i divendres, a 45 min.) per a aconseguir la menor confluència d’alumnat i familiars entre grups, a l’entrada i la sortida de cada classe, i per a la desinfecció de superfícies.
 • Grups reduïts màxim 8 alumn@s.
 • Si les classes es converteixen a modalitat online o el covid s’extingeix-controla, passaran a 1h com fins ara.
 • La sortida de l’alumnat en finalitzar les classes, es farà de forma ordenada, per la qual cosa preguem puntualitat als familiars en la seva recollida i que esperen fora de les nostres instal·lacions.
 • Davant qualsevol indicació del Ministeri de Sanitat o Educació, que impedisca el correcte funcionament de les classes de manera presencial, continuarem amb elles de manera Online.
 • Qualsevol circumstància generada fora de la nostra Escola, que provoque el confinament d’algun alumne/a, s’ha d’informar els respectius professors per a l’organització online de les classes dels afectats

*Document subjecte a possibles canvis

  Dades de l'alumne/a
     Data de naixement:


  Dades del Pare, Mare o Tutor legal  Dades de contacte  Dades Matrícula

  DRET D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Escola de Música Verge de la Pau, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar en diferents mitjans (pàgina web, facebook, e-mail institucional i mitjans de comunicació: TeleAgost, Intercomarcal i premsa) les fotografies i/o vídeos que es puguin realitzar al nostre alumnat en les diferents activitats, concerts i audicions que es realitzin en les nostres instal·lacions i fora d'aquestes, casa de cultura o auditori. De manera puntual, es podrà sol·licitar autorització per a altres supòsits més excepcionals.

  SÍ, autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.NO autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.

  SÍ, autoritze i done el meu consentiment per a la ceció de dades personals d'aquest alumne/a.NO done el meu consentiment per a la ceció de dades personals d'aquest alumne/a.

  CLÁUSULA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SIMPTOMALOGIA DE LA COVID-19.L’alumne/a inscrit/a o tutor/a-representant legal de l’alumne que es cita, matriculada o matriculat en l’Escola de Música Verge de la Pau d’Agost.

  DECLARA RESPONSABLEMENT:
  ♫ El compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene de l’alumne, d’acord amb els protocols de l’Escola.
  ♫ A controlar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a matricula’t o matriculada abans d’acudir al centre, mitjançant l’observació de la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, vòmits, diarrea…) i el mesurament de la temperatura corporal i de no acudir al centre en el cas de presentar simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5º C.

  Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre fins que la/el professional sanitària o sanitari de referència confirme l’absència de risc per a l’alumne/a, la resta de l’alumnat i del personal docent.

  SÍ, accepte el compliment de les normes de salut e higiene d'acard amb els protocols de l'Escola.NO accepte el compliment de les normes de salut e higiene d'acard amb els protocols de l'Escola.

  Escola de Música 'Verge de la Pau'

  Formulari de matrícula Curs 2020/2021

  Període de Matrícula per a tot l’alumnat (nou o que continua estudis): del 2 a l’11 setembre de manera telemàtica.

  Repartiment d’horaris pels respectius professors per telèfon o email: del 15-17 de setembre.

  Començament de les classes de manera presencial: 1 octubre

  Consideracions/Observacions COVID*:

  • Farem ús de la mascareta a les nostres aules i espais sempre (a partir dels 6 anys) i serà recomanable per als alumnes de 4-5 anys.
  • Hem adaptat els nostres espais per a respectar la distància de seguretat, usant les nostres aules més grans i només amb els materials imprescindibles.
  • Desinfectarem mans, cadires, pupitres, faristols, abans i després de cada classe i ventilarem contínuament les aules.
  • Hem adaptat els horaris presencials de l’assignatura llenguatge musical i coral de dos dies d’impartició (grups de dimarts i divendres, a 45 min.) per a aconseguir la menor confluència d’alumnat i familiars entre grups, a l’entrada i la sortida de cada classe, i per a la desinfecció de superfícies.
  • Grups reduïts màxim 8 alumn@s.
  • Si les classes es converteixen a modalitat online o el covid s’extingeix-controla, passaran a 1h com fins ara.
  • La sortida de l’alumnat en finalitzar les classes, es farà de forma ordenada, per la qual cosa preguem puntualitat als familiars en la seva recollida i que esperen fora de les nostres instal·lacions.
  • Davant qualsevol indicació del Ministeri de Sanitat o Educació, que impedisca el correcte funcionament de les classes de manera presencial, continuarem amb elles de manera Online.
  • Qualsevol circumstància generada fora de la nostra Escola, que provoque el confinament d’algun alumne/a, s’ha d’informar els respectius professors per a l’organització online de les classes dels afectats

  *Document subjecte a possibles canvis

   Dades de l'alumne/a
      Data de naixement:


   Dades del Pare, Mare o Tutor legal   Dades de contacte   Dades Matrícula

   DRET D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Escola de Música Verge de la Pau, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar en diferents mitjans (pàgina web, facebook, e-mail institucional i mitjans de comunicació: TeleAgost, Intercomarcal i premsa) les fotografies i/o vídeos que es puguin realitzar al nostre alumnat en les diferents activitats, concerts i audicions que es realitzin en les nostres instal·lacions i fora d'aquestes, casa de cultura o auditori. De manera puntual, es podrà sol·licitar autorització per a altres supòsits més excepcionals.

   SÍ, autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.NO autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.

   SÍ, autoritze i done el meu consentiment per a la ceció de dades personals d'aquest alumne/a.NO done el meu consentiment per a la ceció de dades personals d'aquest alumne/a.

   CLÁUSULA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SIMPTOMALOGIA DE LA COVID-19.L’alumne/a inscrit/a o tutor/a-representant legal de l’alumne que es cita, matriculada o matriculat en l’Escola de Música Verge de la Pau d’Agost.

   DECLARA RESPONSABLEMENT:
   ♫ El compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene de l’alumne, d’acord amb els protocols de l’Escola.
   ♫ A controlar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a matricula’t o matriculada abans d’acudir al centre, mitjançant l’observació de la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, vòmits, diarrea…) i el mesurament de la temperatura corporal i de no acudir al centre en el cas de presentar simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5º C.

   Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre fins que la/el professional sanitària o sanitari de referència confirme l’absència de risc per a l’alumne/a, la resta de l’alumnat i del personal docent.

   SÍ, accepte el compliment de les normes de salut e higiene d'acard amb els protocols de l'Escola.NO accepte el compliment de les normes de salut e higiene d'acard amb els protocols de l'Escola.