Formulari de matrícula

Escola de Música 'Verge de la Pau'

Curs 2021-2022

  Dades de l'alumne/a
     Data de naixement:
     Selecciona un document identificatiu:


  Dades del Pare, Mare o Tutor legal  Dades de contacte  Dades Matrícula

  DRET D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Escola de Música Verge de la Pau, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar en diferents mitjans (pàgina web, Facebook, Instagram, e-mail institucional i mitjans de comunicació com TV i premsa) les fotografies i/o vídeos que es puguen realitzar al nostre alumnat en les diferents activitats, concerts i audicions que es realitzen en les nostres instal·lacions i fora d'aquestes, casa de cultura o auditori. De manera puntual, es podrà sol·licitar autorització per a altres supòsits més excepcionals.

  SÍ, autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.NO autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.

  SÍ, autoritze i done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.NO done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.

  CLÀUSULA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SIMPTOMATOLOGIA DE LA COVID-19. L’alumne/a inscrit/a o tutor/a-representant legal de l’alumne que es cita, matriculada o matriculat en l’Escola de Música Verge de la Pau d’Agost.

  DECLARA RESPONSABLEMENT:
  ♫ El compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene de l’alumne, d’acord amb els protocols de l’Escola.
  ♫ A controlar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a matriculat o matriculada abans d’acudir al centre, mitjançant l’observació de la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, vòmits, diarrea…) i el mesurament de la temperatura corporal i de no acudir al centre en el cas de presentar simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5°C.

  Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a l’alumne/a, la resta de l’alumnat i del personal docent.

  SÍ, accepte el compliment de les normes de salut i higiene d'acord amb els protocols de l'Escola.NO accepte el compliment de les normes de salut i higiene d'acord amb els protocols de l'Escola.

  Formulari de matrícula

  Escola de Música

  'Verge de la Pau'

  Curs 2021-2022

   Dades de l'alumne/a
      Data de naixement:
      Selecciona un document identificatiu:


   Dades del Pare, Mare o Tutor legal   Dades de contacte   Dades Matrícula

   DRET D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Escola de Música Verge de la Pau, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar en diferents mitjans (pàgina web, Facebook, Instagram, e-mail institucional i mitjans de comunicació com TV i premsa) les fotografies i/o vídeos que es puguen realitzar al nostre alumnat en les diferents activitats, concerts i audicions que es realitzen en les nostres instal·lacions i fora d'aquestes, casa de cultura o auditori. De manera puntual, es podrà sol·licitar autorització per a altres supòsits més excepcionals.

   SÍ, autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.NO autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.

   SÍ, autoritze i done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.NO done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.

   CLÀUSULA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SIMPTOMATOLOGIA DE LA COVID-19. L’alumne/a inscrit/a o tutor/a-representant legal de l’alumne que es cita, matriculada o matriculat en l’Escola de Música Verge de la Pau d’Agost.

   DECLARA RESPONSABLEMENT:
   ♫ El compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene de l’alumne, d’acord amb els protocols de l’Escola.
   ♫ A controlar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a matriculat o matriculada abans d’acudir al centre, mitjançant l’observació de la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, vòmits, diarrea…) i el mesurament de la temperatura corporal i de no acudir al centre en el cas de presentar simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5°C.

   Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a l’alumne/a, la resta de l’alumnat i del personal docent.

   SÍ, accepte el compliment de les normes de salut i higiene d'acord amb els protocols de l'Escola.NO accepte el compliment de les normes de salut i higiene d'acord amb els protocols de l'Escola.

   error: Contingut protegit!