Formulari de matrícula

Escola de Música 'Verge de la Pau'

Curs 2024-2025

  Dades de l'alumne/a

     Data de naixement:

     Selecciona un document identificatiu:

  Dades del Pare, Mare o Tutor legal

  Dades de contacte

  Dades Matrícula

     Selecciona les assignatures de les que vols matricular-te:

     Selecciona el teu instrument:

  DRET D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Escola de Música Verge de la Pau, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar en diferents mitjans (pàgina web, Facebook, Instagram, e-mail institucional i mitjans de comunicació com TV i premsa) les fotografies i/o vídeos que es puguen realitzar al nostre alumnat en les diferents activitats, concerts i audicions que es realitzen en les nostres instal·lacions i fora d'aquestes, casa de cultura o auditori. De manera puntual, es podrà sol·licitar autorització per a altres supòsits més excepcionals.

  SÍ, autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.NO autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.

  SÍ, autoritze i done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.NO done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.

  Formulari de matrícula

  Escola de Música

  'Verge de la Pau'

  Curs 2024-2025

   Dades de l'alumne/a

      Data de naixement:

      Selecciona un document identificatiu:

   Dades del Pare, Mare o Tutor legal

   Dades de contacte

   Dades Matrícula

      Selecciona les assignatures de les que vols matricular-te:

      Selecciona el teu instrument:

   DRET D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Escola de Música Verge de la Pau, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar en diferents mitjans (pàgina web, Facebook, Instagram, e-mail institucional i mitjans de comunicació com TV i premsa) les fotografies i/o vídeos que es puguen realitzar al nostre alumnat en les diferents activitats, concerts i audicions que es realitzen en les nostres instal·lacions i fora d'aquestes, casa de cultura o auditori. De manera puntual, es podrà sol·licitar autorització per a altres supòsits més excepcionals.

   SÍ, autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.NO autoritze la publicació d'imatges i enregistraments d'aquest alumne/a.

   SÍ, autoritze i done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.NO done el meu consentiment per a la cessió de dades personals d'aquest alumne/a.